Realizovani projekti

Bolje opštinske usluge za sve stanovnike mogu pomoći u jačanju nivoa javnog zadovoljstva i povjerenja u opštinsku vlast. Istovremeno, takvo povjerenje javnosti i pozitivan odnos sa stanovnicima takođe pomažu lokalnoj vlasti u pružanju boljih usluga. U tom smislu postoji jasna veza između dobrih komunalnih usluga i zdravog odnosa sa stanovnicima.

Asocijacija je, na bazi unaprijed ustanovljenih parametara za mjerenje, pratilo rad nekoliko grado(načelnika) gradova i opština u Republici Srpskoj, te mjerilo u kvalitativnom i kvantitativnom smislu njihov rad, na osnovu čega su pripremljene smijernice za poboljšanje odnosa prema stanovništvu.

Jedna od glavnih slabosti trenutnih demokratskih institucija na opštinskom nivou su slabi mehanizmi nadzora. Dalje, koordinacija između opštinskih zakonodavnih tijela i institucija kao što su agencija za borbu protiv korupcije, kancelarija ombudsmana i kancelarija glavnog revizora i dalje je ograničena i slaba.

Jačanje institucionalnih funkcija nadzora zahtijeva razvoj kapaciteta i spremnosti opštinskih zakonodavnih tijela da vrše nadzor nad izvršnom vlašću. Takođe, poziva se na nezavisne, profesionalne nadzorne institucije kao što su agencija za borbu protiv korupcije, kancelarija ombudsmana i kancelarija glavnog revizora, kao i organizacije civilnog društva, koje sve igraju posebnu ulogu u obezbjeđivanju odgovornosti. Iz ovih i drugih razloga, pokrenuta je aktivnost saradnje sa komisijama skupština opština u Republici Srpskoj, sa željom osnaživanja nadzorne i kontrolne uloge nad izvršnim tijelima lokalnih vlasti.

Pošto od načina raspodjele budžetskih sredstava suštinski zavisi kvalitet života građana u lokalnoj zajednici, neophodno je da on bude transparentan, ali ne u smislu organizovanja javnih rasprava samo da se ispoštuje obaveza i forma, nego da i učesnici donošenja budžeta, ali i građani kao spoljašnji akteri treba da razumiju budžet, kao i da se građanima ostavi dovoljno vremena da mogu pripremiti svoje prijedloge. Pojam tzv. participativnog i programskog budžeta je relativno nov standard, koji podrazumijeva direktne razgovore između predstavnika lokalnih vlasti i predstavnika građana o prioritetima potrošnje lokalne uprave.

Kako je tokom istraživanja čak 80% ispitanika smatralo da je potrebno uvesti dodatni termin javne rasprave u ranoj fazi planiranja budžeta, to je i učinjeno uvođenjem dodatne javne rasprave kojoj bi predstavnici lokalne uprave, odnosno predstavnici adekvatnog Skupštinskog tijela (komisije/odbora) razgovarali sa predstavnicima građana o prioritetima potrošnje lokalne uprave, odnosno o dijelu budžeta koji je namjenjen razvojnim projektima. To bi olakšalo uključivanje

građana u izradu budžeta jer bi se na sastanku prezentovao samo dio budžeta koji se tiče projekata, odnosno raspoloživa sredstva za te namjene, a na čiju raspodjelu bi uticali sami građani.

Cilj organizovanja fokus grupa jeste da se na osnovu dosadašnjeg rada vidi koje oblasti u opštinama/gradovima do sada nisu najbolje funkcionisale, te da se identifikuje stručna javnost koja može dati sud i preporuke za poboljšanje rada u oblasti za koju se smatra da nije dobro vođena od strane lokalne uprave. Svaka fokus grupa imala je osobu koja zna stručno razumjeti i čitati budžet, te osobe koje su profesionalno vezane za oblast koja je predmet rasprave. Moguće je detektovati kritične oblasti analizom strategija razvoja svake pojedinačne opštine/grada. U radu fokus grupa učestvovalo je 15-20 ljudi, što je i optimalan broj za stručnu i interesnu vrstu diskusije. Predviđeno vrijeme za održavanje fokus grupa bilo je u ključnim mjesecima za kreiranje budžeta, oktobar i novembar.

U svojim izvještajima Asocijacija je napravila osvrt na ono šta su, prvi ljudi pojedinih lokalnih uprava, govorili kao kandidati, a šta i uradili tokom prve godine mandata kao izabrani (grado)načelnici. Izvještaji su predstavljeni javnosti.

Predstavljene informacije o ispunjenju predizbornih obećanja ne mogu direktno i plastično služiti za međusobno upoređivanje rezultata (grado)načelnika iz više razloga. Jedan razlog je to što svi oni nisu dali isti broj obećanja. Zatim, ispunjenje datih obećanja zahtijeva različite vremenske i finansijske okvire. Takođe, međusobna uporedivost obećanja nije moguća, jer nemaju sva istu težinu, bilo po uticaju na kvalitet života građana, bilo u smislu resursa potrebnih za njihovu realizaciju. Ovi izvještaji služe da skrenu pažnju, katkad zaboravne i uspavane javnosti, na obećanja data pred lokalne izbore, te da građanima bude stalni podsjetnik na ono što su njihovi izabrani predstavnici javno iznijeli kao ključne elemente svog rada u tekućem mandatu.

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća postoji već niz godina, a da nije postigla očekivane rezultate u ovoj oblasti. Naime, nastavlja se trend smanjenja broja novoosnovanih u odnosu na broj zatvorenih samostalnih radnji. Takođe, zbog loše komunikacije između same Agencije i preduzetnika, postoji problem nedovoljne informisanosti preduzetnika o mogućnostima dobijanja podsticajnih sredstava.

Prilikom prikupljanja i analize informacija i zvaničnih dokumenata o radu agencije, korišteni su izvještaji o radu agencije ali i analiza ankete koju je Asocijacija uradila za potrebe kampanje. Tom prilikom ustanovilo se da su privrednici nedovoljno informisani o radu agencije i podsticajima koje mogu ostvariti.

Jedan od razloga neefikasnog rada jesu bila nedovoljna izdvajanja iz lokalnog budžeta za podsticanje, pa je upućena inicijativa lokalnim vlastima za povećanjem ovih sredstava, a obavljeni

su i razgovori sa predstavnicima Odjeljenja za privredu i poljoprivredu, predstavnicima Područne privredne komore, privrednicima, kao i predstavnikom zanatsko-preduzetničkog udruženja. Na osnovu tih razgovora odabrane su glavne teme i formiran je dnevni red javnog sastanka koji je održan u prostorijama Područne privredne komore. Neposredno nakon toga su se već počeli javljati zainteresovani privrednici, a kasnije je znatan broj promotivnih letaka ustupljen i samoj Agenciji da bi ih oni distribuirali zainteresovanima.

Na bazi niza problema koji su evidentirani tokom izbornih kampanja, Asocijacija je odlučila pristupiti izradi publikacije koja bi bila svojevrsni priručnik vođenju fer političke kampanje.

Asocijacija je za ovu potrebu iskoristila sopstvene i eksterne resurse. Eksterna pomoć zatražena je kod eminentnih i dokazanih osoba u ovoj oblasti sa Fakulteta političkih nauka.

Projektni tim razvio je kostur Priručnika sa osnovnim smjernicama autorima da bi se postigli planirani ciljevi. Vremenski okvir za izradu Priručnika kreiran je na način da omogući javno prezentovanje prije raspisivanja Opštih izbora, a da bi isti mogao biti dalje promovisan i korišćen od strane političkih subjekata koji će se takmičiti na narednim izborima.

Asocijacija je sa partnerskim udruženjima učestvovala u pripremi ankete koja je za cilj imala da sazna koliko su mladi zainteresovani za proces evropskih integracija, koliko poznaju institucije Evropske unije i da li vide sebe kao stanovnika EU.

Tokom pripreme istraživanja, Asocijacija je asistirala u dizajnu upitnika, terenskom radu, te prikupljanju i analizi podataka pomoću određenih alata. Cilj asocijacije je da se ovaj tip ankete češće sprovodi kako bi ukazao nosiocima vlasti na potrebu da bolje upoznaju svoje mlade građane sa EU procesima.

Naši predstavnici su učestvovali u radionicama usmjerenim na zagovaranje ciljeva održivog razvoja, koje su koristile inovativni alat pomoću kojeg se podizala svijest, dijalog te rješavanje

gorućih pitanja u društvu kroz timski rad. U svjetlu rezultata dosadašnjeg rada, inicijativa „Zamisli2030” je nastavljena kroz podizanje odgovornosti kada su u pitanju ciljevi održivog razvoja, u cilju osnaživanja građana i zajednica da vlast drže odgovornom i da pozivaju na djelovanje u ovom domenu.

Konferencija o ciljevima održivog razvoja na visokom nivou održana je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u ponedjeljak, 3. aprila 2017. godine. Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Platforme dijaloga uspostavljene kroz „Dijalog za budućnost”, zajedničke inicijative Ujedinjenih nacija i

Predsjedništva BiH. Na konferenciji je znatan broj uvaženih gostiju održao zanimljive prezentacije i podstaknuo interesantnu diskusiju na temu Agende 2030 i budućih pravaca.

Dvodnevne multisektorske konsultacije organizovane pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH održane su 29–30. maja 2018. godine u Sarajevu sa 250 učesnika, predstavnika svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, uz podršku tima UN MAPS misije koji se sastojao od 11 eksperata iz 8 agencija UNa. Konsultacije su bile koncipirane na taj način da se nadograđuju na prethodna nastojanja u pravcu sprovođenja ciljeva održivog razvoja, uključujući i zapažanja iz inicijative „Zamisli2030” koja su obuhvatila gledišta, prioritete i vizije preko 1.200 građana s kojima su do tada održane konsultacije vezane za ciljeve održivog razvoja, kao i zapažanja iz analize politika, matrica podataka, analize kompleksnosti i analize uticaja podciljeva.

Naši predstavnici su činili dio radne grupe za planiranje sprovođenja ciljeva održivog razvoja. Formirane su tri podgrupe u septembru 2018. godine od kojih je svaka nadležna za vođenje jednog od procesa: 1) izrade Dobrovoljnog izvještaja BiH; 2) izrade Okvira ciljeva održivog razvoja u BiH i 3) posvećenog rada na podacima/statistici o ciljevima održivog razvoja.

Imajući u vidu da mnoge velike kompanije na teritoriji Republike Srpske imaju mogućnosti da u

svoje poslovanje uvedu određena poboljšanja kada je u pitanju ideja održivosti, Asocijacija je

pristupila istraživanju i predstavljanju poslovnih ideja pojedinačnim akterima iz komercijalnog

sektora. Prilikom pripreme akcenat je stavljen na promociju benefita uvođenja principa održivosti u svakodnevno poslovanje.

Asocijacija će nastaviti sa ovom aktivnošću, te će je takođe usmjeriti na pojedine javne institucije.

Postoji određen broj privrednih subjekata u Republici Srpskoj koji imaju ne samo dobar imidž kada su u pitanju njihovi brendovi, već i određen prostor u medijima. Upravo iz tog razloga je određenim privrednim subjektima predloženo, da u skladu sa mogućnostima, određeni medijski prostor prepuste temi osnaživanja žena. Predložene su humanitarne kampanje, nagradne igre i slično.

Ova aktivnost će svakako biti ponovljena, a naredni put će biti targetirana i javna preduzeća i javne institucije, kao i druge slične sociološke teme.

Kontaktirajte nas sa povjerenjem